Kas ir eneagramma?

Eneagrammas definīcija

Eneagramma (no grieķu valodas “ennea” – deviņi un “gram” – modelis, līnija) ir mācība par deviņiem personību tipiem jeb eneatipiem, kas apraksta katra tipa iekšējo (slēpto, neapzināto) motivāciju un tam piemītošos uzvedības un domāšanas modeļus. 

“[..] eneagramma kalpo kā starpkultūru un starpreliģiju dialogs” (Rors un Eberts, 2012: 10).

Atšķirībā no citām tipoloģijām, eneagramma lielu uzmanību pievērš arī tipu dinamikai (indivīda rīcībai stresa un komforta apstākļos) un tipu attīstības iespējām (no nenobrieduša cilvēka zemākajā attīstības stadijā līdz pilnībā nobriedušai personībai augstākajā attīstības stadijā).

Eneagrammas struktūra

Eneagrammas simbols sastāv no deviņiem uz riņķa līnijas izvietotiem punktiem, kur katrs no tiem simbolizē vienu no personības tipiem.

kā izskatās eneagrammas simbols
Eneagrammas simbols

Bultiņas parāda tipu dinamiku jeb katra tipa rīcību stresa (bultiņas virzienā) un komforta apstākļos (pret bultiņu), bet riņķa līnija parāda tipu savstarpējo ietekmi.

Piemēram, Piektais tips stresa apstākļos (pa bultiņu) sāk pārņemt Septītajam tipam raksturīgos uzvedības motīvus, bet komforta apstākļos (pret bultiņu) kļūst par sevi pārliecinātāks un pārņem Astotajam tipam raksturīgos uzvedības motīvus.

Svarīgi atzīmēt, ka, nonākot stresa situācijās, katra tipa pārstāvis vispirms cenšas pastiprināt viņa tipam raksturīgo aizsargmehānismu. Piemēram, Piektajam tipam stresa situācijā pirmā reakcija būs norobežošanās. Un tikai tad, ja šāda reakcija “nenostrādā”, Piektais tips pārņems Septītajam tipam raksturīgos uzvedības paternus (Макани, 2017: 14).  

Pateicoties blakus tipu ietekmei un katra cilvēka individuālajai attīstības stadijai, pat viena tipa pārstāvji var būt savā starpā ļoti atšķirīgi.

Piemēram, Piektais tips var būt:

  • “tīrs” Piektais tips, kuram pamatā būs izteiktas tikai šim tipam raksturīgās iezīmes;
  • Piektais tips ar Ceturtā tipa spārnu (šajā gadījumā vadošais ir Piektais tips, bet cilvēkam būs ļoti izteiktas arī Ceturtā tipa iezīmes);
  • Piektais tips ar Sestā tipa spārnu (vadošais ir Piektais tips, bet cilvēks sevi atpazīs arī Sestā tipa aprakstā);
  • Piektais tips ar Ceturtā un Sestā tipa spārniem (šajā gadījumā cilvēkam būs raksturīgas visu trīs tipu iezīmes, bet vadošais tāpat būs Piektais tips).

Trīs intelekta centri

Eneagramma uzskata, ka katram no tipiem ir viens vadošais intelekta centrs – galva (mentālais centrs), ķermenis (instinktīvais centrs, arī – ķermenī bāzētais vai seksuālais centrs) vai sirds (emocionālais centrs), kas palīdz labāk izprast katra tipa domāšanas modeļus.

Atkarībā no vadošā intelekta centra visus eneatipus var iedalīt šādās grupās:

  1. Instinktīvā centra tipi: 1, 8, 9
  2. Emocionālā centra tipi: 2, 3, 4
  3. Mentālā centra tipi: 5, 6, 7

Protams, katram cilvēkam piemīt visi intelekta centri, bet parasti viens no tiem ir dominējošais, kas lielā mērā arī nosaka katra atsevišķa indivīda dzīves stratēģiju un domāšanas vai uzvedības modeļus.

Eneatipu raksturojums

Eneatipu raksturojums

Ar katra eneatipa īsu aprakstu var iepazīties šeit.

Eneagrammas pielietojums

Eneagrammas pielietojums jeb kur var izmantot eneagrammu

Mūsdienās eneagramma plaši tiek pielietota ne tikai personīgajā izaugsmē, bet arī biznesā un personāla atlasē (piemēram, konfliktu risināšanā, darbinieku motivēšanā, komandu veidošanā u.c.), literārajā darbībā (literāro tēlu izstrādē), psiholoģijā un koučingā.

Izmantotā literatūra:

Rors, R. un A. Eberts. Eneagramma. Deviņas dvēseles sejas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 350 lpp.

Mакани Х.К. Эннеаграмма: Ваш путь личностного развития. Москва: Ганга, 2017. 288 с.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *